Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor een kapvergunning nabij de Assestraat

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

 heeft een aanvraag ingediend voor:

         - stedenbouwkundige handelingen

         - vegetatiewijzigingen

Kort omschreven gaat het over “Kapvergunning IV(II)”

(*) De aanvraag heeft als adres

Kadastraal gekend : ZUIENKERKE 1 AFD, sectie: B, nrs 0629 & 0631

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 09-11-2020  de omgevingsvergunning verleend. Tegen deze beslissing van het College werd beroep ingediend bij de Deputatie.

De Deputatie heeft op 04-03-2021 de omgevingsvergunning verleend

 

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst voor omgevingsvergunningen, op volgend adres:

Kerkstraat 17 te 8377 Zuienkerke

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 02 april 2021. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • de deputatie van West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries
  • de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  • de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  • het voorwerp van het beroep;
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  • een inventaris van de

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

Pagina 7 van 26

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok