Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Publieke inspraak over het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028).

 
 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

 

 

Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.

 

Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten van de Vlaamse Regering in het materialenbeleid. Het is een beleidsvoorbereidend en -ondersteunend instrument dat kadert in het Vlaamse materialenbeleid en beantwoordt  aan de Europese regelgeving (cf. Europese kaderrichtlijn afvalstoffen).

Het plan en de bijhorende opmaakprocedure hebben hun juridische basis in het Vlaamse Materialendecreet (art. 17 en 18). Het plan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke verenigingen, gemeenten en publiek-en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.

 

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

 

U kunt de nota downloaden van de website

 https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken op uw gemeentehuis en bij het Team Mer in Brussel.

Tot en met 16 november 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via afgifte op de dienst Omgeving van Zuienkerke of aan het Team Mer (Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER 0269, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel) of via mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276   in de titel)

Pagina 2 van 13

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok