Openbare zitting1. Verslag van de vergadering van 26/10/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 26/10/2017 goed. 

2. IMWV: goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 20/12/2017 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda goed, neemt kennis van de punten en de toelichting en geeft aan de vertegenwoordiger van de gemeente opdracht het standpunt van de gemeente op de Bijzondere Algemene Vergadering IMWV van 20/12/2017 te vertolken.

3. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 21/12/2017 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale van 21/12/2017 en draagt aan de vertegenwoordiger van de gemeente op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

4. IVBO: goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 20/12/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 20/12/2017 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.


5. Oprichting van en participatie aan een interlokale vereniging “Wijk-Up” voor de organisatie van wijk-werken.

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met de beslissing van het college tot oprichting van de interlokale vereniging Wijk-Up in het kader van de organisatie van wijk-werken en bevestigt in dat kader de aansluiting bij Wijk-Up.

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om de opdracht ‘organisatie wijk-werken’ vanaf 01/01/2018 toe te kennen aan de interlokale vereniging Wijk-Up met de zetel in Burg 12, 8000 Brugge.

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met de beheersovereenkomst van de interlokale vereniging Wijk-Up met als doelstelling wijk-werken te organiseren.


6. Huishoudelijk reglement m.b.t. tot het gebruik van de chalet gelegen op het speelterrein achter het Lindenhof door Chiro Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring te verlenen aan het huishoudelijk reglement m.b.t. het gebruik van de chalet gelegen op het speelterrein achter het Lindenhof door Chiro Zuienkerke.

7. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke: aanpassing gemeentelijke dotatie dienstjaar 2017 ingevolge begrotingswijziging nr. 1.

De gemeenteraad keurt eenparig, op basis van het financieringsprotocol goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 27/12/2012, de gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het dienstjaar 2017 als volgt goed:

Vast gedeelte: € 210.260,00

Variabel gedeelte: € 271.109,00Geheime zitting  1. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de interlokale vereniging ‘Wijk-Up’ voor de organisatie van wijk-werken.

De gemeenteraad beslist eenparig de heer Noël Delaere, Schepen, OCMW-voorzitter, wonende Leeglandstraat 24 te 8377 Zuienkerke aan te duiden als vertegenwoordiger en mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, wonende Brugse Steenweg 17 te 8377 Zuienkerke, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de interlokale vereniging “Wijk-Up” voor de organisatie van wijk-werken.