Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 01/03/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 01/03/2018 goed.

2. Decreet lokaal bestuur: aanstelling algemeen directeur – oproeping zittende functiehouders – vaststelling van de functiebeschrijving van het nieuw ambt van algemeen directeur.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de vaststelling de functieomschrijving van het nieuwe ambt van algemeen directeur.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van de huidige titularissen en waarbij de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 DLB worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van algemeen directeur.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om de bedoelde functiehouders schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige beslissing, de functiebeschrijving en de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld te worden.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB een wervingsreserve te voorzien voor de functie van algemeen directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder; de geldigheidsduur loopt tot 01/04/2026.

3. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 24/05/2018 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale van 24/05/2018 en draagt de vertegenwoordiger van de gemeente op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

4. Goedkeuring toetreding gemeente Zuienkerke tot de Statiegeldalliantie.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het voorstel tot toetreding van de gemeente Zuienkerke tot de statiegeldalliantie.

5. Verkeer: aanvullende verkeersverordening voor het invoeren van parkeerverbod langs de Blankenbergse Dijk Zuid t.h.v. het huisnr. 5/D.

De gemeenteraad keurt eenparig de aanvullende verkeersverordening goed waarbij in de Blankenbergse Dijk Zuid op de parkeerstrook t.h.v. het huisnr. 5/D over een strook van ± 8 meter verboden is te parkeren. Het parkeerverbod wordt ter kennis gebracht door het aanbrengen van witte lijnen op de bestaande parkeerstrook over een afstand van ± 8 meter.

6. Gemeentelijke Basisschool: aansluiting bij een openbaar ondersteuningsnetwerk – bekrachtiging collegebesluit d.d. 26/02/2018.

De gemeenteraad bekrachtigd eenparig de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk.

Het schoolbestuur sluit met haar school gewoon basisonderwijs aan bij het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.

7. Gemeentelijke Basisschool: goedkeuren bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen van airconditioning in 2 klaslokalen en zaal Spietsela.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het bestek en de vaststelling van de voorwaarden voor het leveren en plaatsen van airconditioning in 2 klaslokalen en zaal Spietsela van de gemeentelijke basisschool.

De raming der werken bedraagt 12.500,00 euro inclusief BTW.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.