De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 december 2012 om 20 uur.

DAGORDE

 

Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012.

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2013

■ heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

■ heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting

■ belasting op ophalen huisvuil

■ belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling

■ belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen

■ belasting op dansgelegenheden

■ belasting op te huur stellen van kamers

■ belasting op tweede verblijven

■ belasting op kampeerterreinen

■ belasting op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen

■ retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen

■ retributie voor ophalen snoeiafval

■ retributie voor ophalen grof huisvuil

■ retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

■ retributie voor het gebruik hakselaar

■ retributie voor afschriften van bestuursdocumenten

■ retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie

■ retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.

3. Heffing van de belasting op de afgifte van administratieve stukken.

4. Retributies op de door de brandweerdienst verrichte niet wettelijke opdrachten -aanpassing tarieven.

5. Wijziging gemeentelijk subsidiereglement voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen.

6. Vaststellen van twee voorlopige twaalfden.

7. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke - financieringsprotocol 2013-2018 -goedkeuring.

8. OCMW : meerjarenplan 2013-2015 - goedkeuring.

9. OCMW : budget 2013 - kennisname.

10. Onderwijs : goedkeuring rekening 2011-2012 van de scholengemeenschap "De Oostkant".

11. Onderwijs : goedkeuring begroting 2012-2013 van de scholengemeenschap " De Oostkant".

12. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling administratief personeel voor het jaar 2013.

13. Goedkeuring bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor onderhoud- en herstellingswerken van diverse landbouwwegen.

14. Goedkeuring bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor de aanschaf van software voor de implementatie van de beheers- en beleidscyclus.

15. Ruimtelijke Ordening : voorlopige vaststelling van het ontwerp-addendum Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen - openbaar onderzoek -advies.

16. VariaDe voorzitter: N. Van den Bossche
De Secretaris: F. Goethals