De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 januari 2015 om 20 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 23/12/2014.
2. Retributie van de door de brandweerdienst verrichte niet-wettelijke opdrachten : opheffing raadsbesluit d.d. 23/12/2013.
3. Vestigen gemeentelijke retributie op de opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.
4. Uitvoeren van gevelschilderwerken aan de pastorie te Zuienkerke - goedkeuring bestek, vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen.
5. Aanvullend reglement op het wegverkeer n.a.v. het plaatsen van twee verkeersplateaus in de Weimanstraat.
6. Varia.

De secretaris: Franky Goethals
De voorzitter: Nicole Van den Bossche