Het kan gebeuren dat een of meer dieren per ongeluk in een mestput valt. Sommige veehouders lossen het probleem zelf op, maar onderschatten daarbij het gevaar van vrijkomende mestgassen. De confrontatie kan nochtans een fatale afloop hebben. Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, herdachten de vier West-Vlaamse brandweerzones het interventieaanbod.

Mestgassen zijn niet zonder gevaren. Jammer genoeg zijn reeds heel wat mensen hiermee geconfronteerd geweest, soms met goede afloop, in verschillende situaties echter wel met een fatale afloop.

De provincie West-Vlaanderen werkt samen met verschillende partners om deze ongevallen te voorkomen. Eén van de gevaarlijkste situaties is waarbij mensen of dieren in de mestput gevallen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door roosters die verzakt zijn. Dan is het alle hens aan dek om mens of dier in veiligheid te brengen. Vaak wordt daarbij de eigen veiligheid en die van alle helpers in gevaar gebracht. Bij het redden van de dieren kunnen vrijkomende mestgassen een groot gevaar betekenen, zelfs met de dood tot gevolg in een zeer korte tijdspanne.

De brandweer kan in deze situatie professionele hulp bieden. Veehouders aarzelen vaak om hun hulp in te roepen uit schrik voor de factuur achteraf.


Voor heel West-Vlaanderen geldt nu een zelfde kosteloos basisaanbod voor het redden van dieren. Deze afspraken zijn gemaakt met alle West-Vlaamse brandweerzones in overleg met de gouverneur en de gedeputeerde. Op deze manier hopen we dat de drempel verdwijnt om de hulp van de brandweer in te roepen.

Het aanbod:

De tussenkomst is gratis als het gaat om het redden van dieren in nood. Dit betekent dat het om levende dieren gaat, in nood en dat de tussenkomst urgent is. Dit kosteloze basisaanbod beperkt zich tot de inzet van 6 brandweerlieden gedurende 2 uur of 12 manuren, inclusief de inzet van het nodige materieel. Het redden van mensen is gratis, onvoorwaardelijk.

De ervaring leert dat in 75% van de gevallen de opdracht kan uitgevoerd worden binnen deze limieten. Dit gaat over een basisaanbod. Voor elke interventie die langer duurt of meer inzet vraagt van brandweermannen of materieel, heeft elke zone een retributiereglement. Meer info hierover bij het zonesecretariaat (contactinfo op de onderstaande website).


Alle partners vonden een kosteloos startaanbod belangrijk. Dit laat de veehouder toe om zonder aarzelen de brandweer erbij te halen. Zij kunnen de gevaren inschatten, samen met de landbouwer bepalen hoe de redding best kan gebeuren, materiaal inzetten…. Ziet het ernaar uit dat de interventie langer zal duren, dan spreekt de landbouwer met de brandweer af wie wat doet en wat de kostprijs hiervan is.

Dieren redden in noodsituaties is heel belangrijk, we moeten echter vermijden dat we zelf in gevaar komen. Het sluipend gevaar van mestgassen is altijd aanwezig. Dit en andere gevaren correct inschatten en er naar handelen is heel belangrijk. De brandweer is hierin uw partner.
Voor alle dringende oproepen: bel 112.

Website brandweerzone: Zone 1: www.zone1.be

Voor algemene informatie:
Lieven Louwagie
T 050 40 35 60