De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdog 29 december 2016 om 19 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering d.d.24/11/2016.
2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2017.

 • heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
 • heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting.
 • belasting op ophalen huisvuil.
 • belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling.
 • belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen.
 • belasting op dansgelegenheden.
 • belasting op te huur stellen van kamers.
 • belasting op tweede verblijven.
 • belasting op kampeerterreinen.
 • belasting op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen.
 • belasting op het weghalen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afualstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen.
 • retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen.
 • retributie voor ophalen snoeiafval . retributie voor ophalen grof huisvuil.
 • retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval.
 • retributie voor het gebruik hakselaar.
 • retributie voor afschriften van bestuursdocumenten.
 • retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie.
 • retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.
 • retributie op het verstrekken van huisvuilzakken.

3. FinanciĆ«n: vaststellen gemeentelijke dotatie boekjaar 2017 aan de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke.
4. OCMW : aanpassing meerjarenplan 5/2014-2019 - goedkeuring.
5. OCMW : wijziging budget 2016 - kennisname.
6. OCMW : budget 2017 - kennisname.
7. Gemeente : aanpassing meerjarenplan 4/2014-2019 - vaststelling.
8. Gemeente : budget 2011 - vaststelling.
9. Aanbestedingsdossier voor het herstellen van het dak van de sportzaal in de gemeenteIijke basisschool - aanpassing wijze van gunnen.
10. Verkeer: aanvullende verkeersverordening betreffende het parkeren in het Lindenhof.
11. Verkeer : aanvullende verkeersverordening betreffende het parkeren in de Pastoriestraat
12. Verkeer: aanvullende verkeersverordening betreffende het parkeren in de Wenduinestraat en het Begijnhof.
13. Varia.


De Voorzitter,
N. Van den Bossche

De Secretaris,
F. Goethals