DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAAN DEREN

Bevoegdheid
 Art. 128 van de provinciewet van 30 april 1836

Feitelijke context
 Art. 128 van de provinciewet bepaalt: "De gouverneur zorgt in de provincie voor het handhaven
 van de openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid."
 Gezondheid betekent in deze situatie de afwezigheid van ziektes. De aanhoudende droogte
 brengt een acuut gevaar met zich mee voor dier en mens in termen van (de kwaliteit van de)
 drinkwatervoorziening.

Advisering en raadpleging
 Er is de vaststelling dat ondanks de captatieverboden voor beregening uit waterlopen in delen
 van West-Vlaanderen het waterpeil in gans de provincie nog steeds zakt.

 Er is een piek in (drink)waterverbruik. Het gevaar bestaat dat delen van de provincie niet meer
 van water voorzien kunnen worden. De watervoorraad daalt snel. De vraag naar
 oppervlaktewater vanuit diverse toepassingen blijft hoog.

 Er is nood aan beperkende maatregelen om de wafcerbevoorrading En de provincie veilig te
 stellen. Het is noodzakelijk om in periode van schaarste het waterverbruik te beperken.

Er blijkt uit het neerslagrapport tot en met 29 Juni 2017 dat meerdere gemeenten in West- Vlaanderen nog steeds droog staan en er in de andere gemeenten een beperkte neerslag was.
De
 waterpeilen in de waterlopen zijn sinds het ingevoerde captatieverbod niet gestegen.

Er is de voorspelling dat de eerste week van juli droog blijft in combinatie met hoge
 temperaturen. Dit zal het waterpeil in de waterlopen verder doen dalen.

Verantwoording
 Om de hygiëne en de gezondheid van mens en dier te vrijwaren is een verlenging noodzakelijk
 van de beperking van het waterverbruik tot strikt noodzakelijke doeleinden. Recreatieve
 activiteiten passen hier niet in.

BESLUIT:

Artikel 1 : Het captatieverbod van 19 juni 2017 voor beregening uit alle waterlopen in de provincie West-Vlaanderen voor recreatieve doeleinden wordt verlengd.

Artikel 2 : Het captatieverbod is geldig tot en met 14 juli 2017.

Artikel 3 :  De overtredingen op de bepalingen van dit politiebesluit worden beteugeld met de door artikel 1 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934 en 14 Juni 1963 betreffende de overtredingen van administratieve reglementen, bepaalde straffen.

Artikel 4 : Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het College van Burgemeester en
Schepenen van de betrokken gemeenten, de betrokken waterbeheerders en toezichthouders.
De burgemeester is ertoe gehouden dit besluit bekend te maken door aanplakking op de
gebruikelijke aanpiakplaats voor de officiële bekendmakingen.

Brugge, 3 juli 2017.
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen,
Carl DECALUWE