Openbare zitting

  1. Verslag van de vorige vergadering van 29/12/2016.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 29/12/2016 goed.

  1. Financiën: definitieve afrekening van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012.

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan het voorstel van definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012.

  1. Voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge – herneming” – advies.

De gemeenteraad beslist eenparig zijn opmerkingen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

  1. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor de uitbreidings- en renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de uitbreidings- en renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool en stelt de voorwaarden vast.

De nodige kredieten voor de ontwerpkosten en de werken, geraamd op 400.000 euro, werden voorzien in het budget onder artikel 0800- IE 10 – 2210 000.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.i.o.De Secretaris                                                                                    De Voorzitter