Openbare zitting

 1. Verslag van de vorige vergadering van 23/02/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 23/02/2017 goed.

 1. Centraal kerkbestuur: advies rekening kerkfabrieken 2016.

 • Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke

 • Sint-Bavo Houtave

 • Sint-Bartholomeus Nieuwmunster

 • Sint-Michiel Zuienkerke

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de vastgestelde dienstjaarrekeningen van 2016 van de respectievelijke kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur.exploitatieresultaat

investeringsresultaat

totaal

Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke

42.961,00

0,00

42.961,00

Sint-Bavo Houtave

4.326,43

0,00

4.326,43

Sint-Bartholomeus Nieuwmunster

17.150,31

0,00

17.150,31

Sint-Michiel Zuienkerke

19.480,24

0,00

19.480,24

totaal

83.917,98

0,00

83.917,98

 1. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 18/05/2017 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale van 18/05/2017 en draagt de vertegenwoordiger van de gemeente op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

 1. TMVS: deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking – goedkeuring.

De gemeenteraad beslist eenparig als lid van de raad van bestuur van TMVS voor te dragen: mevrouw Annie Dumon, raadslid, wonende Weimanstraat 52 te 8377 Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist als lid van het regionaal adviescomité voor services van TMVS voor te dragen: mevrouw Annie Dumon, raadslid, wonende Weimanstraat 52 te 8377 Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist, met 9 stemmen voor de heer Wim Cools en 1 stem voor mevrouw Annie Dumon, als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de oprichtersvergadering van TMVS d.d. 30 juni 2017 aan te wijzen: mijnheer Wim Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te 8377 Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig als plaatsvervanger voor de gemeentelijk vertegenwoordiger voor de oprichtersvergadering van TMVS d.d. 30 juni 2017 aan te wijzen:

mijnheer Jacques Demeyere, Schepen, wonende Oostendse Steenweg 18 te 8377 Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad om uitvoering te geven aan het besluit tot goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en tot de intekening op A-aandelen van TMVS.

 1. TMVW: statutenwijziging.

De gemeenteraad keurt eenparig de voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, goed en geeft de opdracht aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.

 1. Eandis: projectovereenkomst voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het sportcentrum te Meetkerke – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de projectovereenkomst met de distributienetbeheerder voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het sportcentrum te Meetkerke. De maximumprijs voor deze werken bedraagt 9.777,65 euro exclusief btw.

 1. Nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018 en gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente.

De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd op de gemeenteraad van 25/11/2004) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing wordt.

 1. Vaststellen van logo voor de gemeente Zuienkerke.

De gemeenteraad stelt eenparig het voorgestelde logo voor de gemeente Zuienkerke vast.

 1. VZW Huis van het Kind: toetreding van de gemeente Zuienkerke als werkend lid – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om als gemeente toe te treden als werkend lid tot de vzw Huis van het Kind.

 1. Aanpassen jaarlijks bedrag voor het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om de toelage voor het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening voor het dienstjaar 2017 op te trekken van 34 eurocent per inwoner naar 36 eurocent per inwoner.

De toelage wordt voorzien onder act-35 0440 6493 000 toegestane werkingssubsidies verenigingen.

 1. Steun voor hongersnood in Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen via het Fonds van de Burgemeester – kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 14/04/2017 waarbij een bijdrage van 250,00 euro vanuit “Het Fonds van de Burgemeester” als steun voor de actie ten voordele van de hongernood in Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen wordt gestort.i.o.De Secretaris                                                                                    De Voorzitter