Openbare zitting

 1. Verslag van de vorige vergadering van 27/04/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 27/04/2017 goed.

 1. IVBO: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 21/06/2017.

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO op 21/06/2017 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

 1. IMWV: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdrager voor de Algemene Jaarvergadering d.d. 21/06/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda goed, neemt kennis van de punten en de toelichting en geeft aan de vertegenwoordiger van de gemeente opdracht het standpunt van de gemeente op de Algemene Jaarvergadering van IMWV op 21/06/2017 te vertolken.

 1. Farys: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering van TMVW (IC) d.d. 30/06/2017.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW (IC) cvba van 30 juni 2016 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

De afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de genomen beslissingen.

 1. Farys: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW (IC) d.d. 30/06/2017 – transitie TMVW – oprichting TMVS en aanduiding vertegenwoordigers in de bestuursorganen TMVW ov na transitie.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW (IC) d.d. 30/06/2017, de transitie TMVW en de oprichting TMVS goed.

De gemeenteraad beslist eenparig als lid van de raad van bestuur van TMVW voor te dragen: mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, wonende Brugse Steenweg 17 te 8377 Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te dragen: mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, wonende Brugse Steenweg 17 te 8377 Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van TMVS d.d. 30 juni 2017 en alle algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur aan te wijzen: Mijnheer Geert Quintens, raadslid, wonende Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke. Met als vervanger mijnheer Wim Cools, schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te 8377 Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van de raad van bestuur van TMVS voor te dragen: mevrouw Annie Dumon, raadslid, wonende Weimanstraat 52 te 8377 Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van het regionale adviescomité voor services van TMVS voor te dragen: mevrouw Annie Dumon, raadslid, wonende Weimanstraat 52 te 8377 Zuienkerke.

 1. Finiwo: goedkeuring dagorde en standpuntbepaling op de Algemene Vergadering d.d. 23/06/2017.

De gemeenteraad beslist eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van Finiwo van 23 juni 2017. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Finiwo van 23 juni 2017 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

 1. Imewo: goedkeuring van agendapunten, statutenwijzigingen, standpuntbepaling m.b.t. de uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering d.d. 19/06/2017.

De gemeenteraad beslist eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 19 juni 2017/

De gemeenteraad beslist eenparig geen beslissing te nemen inzake beheersoverdracht.

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo.

De gemeenteraad draagt eenparig de vertegenwoordiger van de gemeente die zal

deelnemen aan de algemene vergade­ring van de opdrachthoudende vereniging Imewo op

19 juni 2017, zijn stem­gedrag af te stemmen op de beslissingen ge­no­men in de gemeente­­

raad van heden.

 1. Kerkenbeleidsplan Zuienkerke – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het Kerkenbeleidsplan Zuienkerke.

 1. Goedkeuring reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen.

De gemeenteraad keurt eenparig het voorstel van reglement betreffende de invoering van jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen goed.

 1. Verlenen van advies voor de jaaractieplannen 2017 van de Hulpverlenings-zone 1 West-Vlaanderen.

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de jaaractieplannen 2017 die betrekking hebben op Risicobeheersing, Operaties – Vorming, Training en Opleiding, Uitrusting en Bedrijfsvoering van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

 1. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Kostendelende Vereniging Intergemeentelijke Informatiebeheer – WVI’ (KDV IGIB- WVI).

De gemeenteraad keurt eenparig de samenwerkingsovereenkomst “Kostendelende Vereniging Intergemeentelijk Informatiebeheer – WVI” goed.

 1. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, O.C.M.W.’s, kerkfabrieken en politiezones van aardgas en elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en openbare verlichting – bekrachtiging collegebesluit d.d. 3/05/2017.

De gemeenteraad beslist eenparig het collegebesluit d.d. 03/05/2017 houdende de gezamenlijke aankoop door gemeenten, O.C.M.W.’s , kerkfabrieken en politiezones van aardgas en elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en openbare verlichting te bekrachtigen.

 1. Kennisname aangepast masterplan voor de dorpskern van Nieuwmunster.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het aangepast masterplan voor de dorpskern van Nieuwmunster en op basis van het aanpast plan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan verder uit te werken.



i.o.



De Secretaris                                                                                    De Voorzitter