Openbare zitting 1. Verslag van de vorige vergadering van 01/06/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 01/06/2017 goed. 1. OCMW: goedkeuren jaarrekening dienstjaar 2016.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2016 van het OCMW. 1. Gemeente: aanpassing meerjarenplan 5/2014-2019 – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig het aangepast meerjarenplan 5/2014-2019 in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) vast. 1. Gemeente: budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2017 – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2017, bestaande uit de wettelijke rapporten en toelichting, vast. 1. Gemeentelijke Basisschool: aanvraag uren beleidsondersteuning (Tivoli-uren) voor het schooljaar 2017-2018.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om de gemeentelijke basisschool te ondersteunen met 6 uren beleidsondersteuning (Tivoli-uren) voor het schooljaar 2017-2018. 1. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2017-2018.

De gemeenteraad keurt eenparig de wijze van berekening en de uitbetaling van het middagtoezicht voor het schooljaar 2017-2018 goed. 1. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2017-2018.

De gemeenteraad stelt eenparig de facultatieve verlofdagen voor de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2017-2018 vast op:

 • maandag 2 oktober 2017

 • maandag 30 april 2018 (brug voor 1 mei). 1. Principiële goedkeuring voor de aankoop van percelen akkerland dienstig voor de realisatie van het masterplan in de dorpskern van Nieuwmunster.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn principiële goedkeuring tot de aankoop van percelen akkerland te Zuienkerke, dienstig voor de realisatie van het masterplan in de dorpskern van Nieuwmunster.

Voor de financiering van de aankoop van de gronden is een geraamd bedrag van € 95.000,- voorzien in de begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2017 onder IE 33 0600-00 2200 200.

Aan de Afdeling Vastgoedtransacties wordt opdracht gegeven de authentieke akten hiervan op te stellen. 1. Verkeer: aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van parkeerverbod in een gedeelte van de Oude Molenweg.

De gemeenteraad keurt eenparig de aanvullende verkeersverordening goed waarbij het in de Oude Molenweg verboden is te parkeren ter hoogte van de woningen van huisnummer 9 tot en met nummer 13. 1. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een aanhangwagen voor de technische dienst.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor de aankoop van een aanhangwagen, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De nodige kredieten voor de aankoop van een aanhangwagen, geraamd op 15.000,- euro, werden voorzien in het budget onder IE – 3 – 0119-02/2 430 000.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.Geheime zitting 1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend secretaris tijdens de verlofperiode van de titularis.

De gemeenteraad stelt de heer Bart Vanpraet, administratief deskundige, eenparig aan als waarnemend secretaris tijdens de verlofperiode van de titularis (van 31/07/2017 t.e.m. 11/08/2017). 1. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in “Huis van het Kind vzw”.

De gemeenteraad stelt eenparig als afgevaardigden voor de algemene vergadering in het “Huis van het Kind vzw” aan:

Mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wonende Oude Molenweg 16 te 8377 Zuienkerke;

Mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, wonende Brugse Steenweg 17 te 8377 Zuienkerke;

De heer Geert Quintens, raadslid, wonende Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke.i.o.De Secretaris                                                                                    De Voorzitter