1. Subsidies voor jeugdverenigingen.

 


Werkingstoelage aanvragenDe subsidieaanvraag moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en moet binnen gebracht worden bij de jeugddienst: Eva Verburghs, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke. De subsidieaanvraag moet binnen gebracht worden voor 30 september van elk werkjaar.

Een aanvraagdossier moet bevatten:

  1. Een ledenlijst met naam adres en geboortedatum van leden en leiding of bestuur van het afgelopen subsidiejaar. (aantal leden van Zuienkerke is van belang)
  2. en chronologisch overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in het afgelopen subsidiejaar + uitnodigingen voor die activiteiten in bijlage. (bestuursvergaderingen worden niet meegerekend als activiteit.) (per activiteit worden punten toegekend voor de subsidieberekening)
  3. Een overzichtelijk financieel verslag: een samenvatting van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen werkjaar
  4. Wijzigingen in de statuten: eventuele wijzigingen in het bestuur, nieuwe bestuursleden, nieuw contactadres…wijzigingen in de structuur van de vereniging.
  5. Contactgegevens van de indiener. (zie aanvraagformulier)
  6. Voor de jeugdverenigingen die een lokaal huren: naam en telefoonnummer en eventueel mailadres van 2 contactpersonen i.v.m. het lokaal. (zie aanvraagformulier)
 Huisvestingssubsidie

 
Het bedrag ontvangen van de hogere overheid voor prioriteit jeugdwerkinfrastructuur wordt gelijk verdeeld over de verschillende erkende Zuienkerkse jeugdvereniging en de gemeentelijke speelpleinwerking. Deze subsidie is te gebruiken voor het bekostigen van de huisvesting van de vereniging, dus voor kosten van huur, verbouwingen, verwarming, materiaalkosten.De huisvestingsubsidie wordt automatisch toegekend aan alle erkende jeugdverenigingen.

Je mag, indien je dat wenst, het subsidiedossier ook via e-mail versturen naar jeugddienst@zuienkerke.be

voor alle inlichtingen: jeugddienst@zuienkerke.be

 

2. Subsidies voor kadervorming

 
Aanvraag voor tussenkomst in gevolgde kadervorming:

Elke inwoner van Zuienkerke (-26 jaar) die een kadervorming volgt bij een erkende jeugdorganisatie kan 1 maal per jaar een financiële tussenkomst vragen in het betaalde cursusgeld, dit kan voor verschillende cursussen gevolgd door dezelfde persoon.

De tussenkomst kan maximum 50% van het betaalde cursusgeld bedragen.

Tussenkomst aanvragen doe je door het indienen van een attest van de gevolgde kadervorming bij de jeugddienst:

Jeugddienst Zuienkerke
Eva Verburgh
Kerkstraat 17
8377 Zuienkerke
 
 
 

3. Materiële ondersteuning aanvragenMateriële ondersteuning jeugdverenigingen

 Aanvragen voor materiële ondersteuning moeten gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en moet je indienen via de jeugddienst.Wat kan je aanvragen?

1. Kampvervoer

Elke jeugdvereniging mag 1x per jaar vervoer van materiaal heen en terug naar de kampplaats aanvragen met vrachtwagen of camionette van de gemeente aan gunsttarief (€ 0,40 /km, in plaats van €0,80/km).

2. Gebruik van de bus:

Jeugdverenigingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke bus. De tarieven voor gebruik van de bus worden in het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd.

3. Ontlenen van materiaal van de Technische Dienst

Mits schriftelijke aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen kunnen de jeugdverenigingen materiaal ontlenen van de Technische dienst. Mits aanvraag kan het materiaal ook ter plaatse gebracht worden door de Technische Dienst.


Men kan hulp van de werknemers van de Technische dienst aanvragen in bepaalde gevallen, de jeugdvereniging moet zelf voorzien in minstens evenveel personen .