Openbare zitting1. Verslag van de vergadering van 28/09/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 28/09/2017 goed. 

2. Financiën: gemeente budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2017 – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2017, bestaande uit de wettelijke rapporten en toelichting, vast.

3. Onderwijs: goedkeuring rekening 2016-2017 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt eenparig de rekening 2016-2017 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het beheerscomité d.d. 10/10/2017, goed.4. Onderwijs: goedkeuring begroting 2017-2018 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt eenparig het budget 2017-2018 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het beheerscomité d.d. 10/10/2017, goed.


5. Onderwijs: afsluiten convenant voor korte vervangingen leerkrachten van de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het schooljaar 2017-2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het convenant voor korte vervangingen voor leerkrachten van de scholengemeenschap ‘De Oostkant’ voor het schooljaar 2017-2018 goed.6. Imewo: goedkeuring van agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Finiwo in Imewo, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering d.d. 20/12/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de Algemene Vergadering d.d. 20/12/2017, het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Finiwo in Imewo en de statutenwijzigingen goed, onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Finiwo.

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 20 december 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad.

In de gemeenteraad van 31/10/2013 werd de heer Wim Cools, Schepen, aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente en dit voor alle algemene vergaderingen tot en met 31/12/2018. Mevrouw Annie Dumon, raadslid, werd aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

7. Finiwo: goedkeuring dagorde en standpuntbepaling voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15/12/2017.

De gemeenteraad beslist eenparig om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Finiwo van 15 december 2017.

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Finiwo van 15 december 2017 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

In de gemeenteraad van 31/10/2013 werd mevrouw Annie Dumon, raadslid, aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente en dit voor alle algemene vergaderingen tot en met 31/12/2018. De heer Wim Cools, Schepen, werd aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger.8. Farys: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC d.d. 22/12/2017 – statutenwijziging – transitie TMVW – oprichting TMVS – voordracht lid regionaal adviescomité.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC d.d. 22/12/2017, de statutenwijziging, de transitie TMVW en de oprichting TMVS goed.

De gemeenteraad beslist eenparig als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te dragen: mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, wonende Brugse Steenweg 17 te 8377 Zuienkerke; en als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW d.d. 22 december 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen:

De heer Geert Quintens, raadslid, wonende Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke, werd bij aanvang van de legislatuur gemachtigd als afgevaardigde van de gemeente.

De heer Wim Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te 8377 Zuienkerke, werd aangeduid als plaatsvervanger.

Aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven.9. Farys: deelneming aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking – goedkeuring.

De gemeenteraad beslist eenparig zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 van het voorstel zijn opgenomen.

De gemeenteraad beslist eenparig de voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Nicole Van den Bossche, samen met de gemeentesecretaris, de heer Franky Goethals, te gelasten met de uitvoering van de beslissing de akte Oprichting mede te ondertekenen, hetzij in persoon, hetzij per delegatie conform het Gemeentedecreet art. 183bis en 184.

De gemeenteraad beslist eenparig de goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad van bestuur van TMVS.10. Goedkeuring akten aankoop strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de akten van aankoop van een strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat jegens Kerkfabriek Sint-Blasius van De Haan en jegens de heer en mevrouw Johan Blondeel – Greta Bode uit Maldegem en dit volgens de vooropgestelde vergoedingen door de Afdeling Vastgoedtransacties.11. Goedkeuring ontwerpakten aankoop percelen akkerland in het kader van de realisatie van het masterplan in de dorpskom van Nieuwmunster.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de respectievelijke ontwerpakten , opgemaakt door Afdeling Vastgoedtransacties, jegens de heer Victor Demeyere uit Zuienkerke en jegens de heer en mevrouw Johan Blondeel – Greta Bode uit Maldegem en waarbij de gemeente zich in de akte laat vertegenwoordigen door de instrumenterende ambtenaar.