Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op de Omzendbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen;

Gelet op de artikelen 112 en 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Overwegende dat om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker op het kasseigedeelte in de Doelhofstraat te optimaliseren een snelheidsbeperkende maatregel noodzakelijk is;

Overwegende dat het een gemeenteweg betreft;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:

Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed te keuren waarbij voor het kasseigedeelte een zone 30 ingevoerd wordt.

Deze reglementering begint in de Doelhofstraat ter hoogte van de huisnrs. 5 & 64.

Het begin van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. het zonaal verkeersbord F4a (30 km./u.)

Herhaling van deze reglementering telkens na elke kruispunt.

Deze reglementering eindigt in de Doelhofstraat ter hoogte van de huisnrs. 57 & 18/20.

Het einde van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. het zonaal verkeersbord F4b (30 km./u.).