Openbare zitting

1. Verslag van de vorige vergadering van 30/11/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 30/11/2017 goed.

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2018.

De gemeenteraad stelt eenparig volgende belastingen en retributies voor het dienstjaar 2018 vast:

AARD BELASTINGEN

AANSLAGVOET

Opcentiemen onroerende voorheffing

1.133,50

Aanvullende belasting op de personenbelasting

7%

Belasting ophalen huisvuil

alleenstaande

gezin/tweede verblijf

handelszaak

woning in vakantiepark

kampeerplaats

€ 20,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 10,00

Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling

€ 15/strekkende meter palende aan de straat

of minimum € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index.  

Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen

€ 15/strekkende meter palende aan de straat

of minimum € 125/perceel.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index.

Dansgelegenheden

cat. A

cat. B

€ 250,00

€ 620,00

Te huur stellen van kamers

€ 40,00 /kamer

Tweede verblijven

€ 650,00/tweede verblijf

Kampeerterreinen

€ 40,00/kampeerplaats

Leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen

Volledig gebouw of woonhuisIndividuele kamer of studentenkamer

Elke overig gebouw of woning

€ 1.100,00

(+ 50% 2de jaar)

€ 100,00€ 400,00

Belasting op weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen

Vlgs ophaling

€ 125

Voor klein afval

€ 250

Voor groot afval

Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen

€ 75,00

Retributie op ophalen van snoeiafval

€ 15,00/ophaalbeurt

Retributie op ophalen van grof huisvuil

€ 25,00/ophaalbeurt

Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

€ 5 per ophaalbeurt voor container 240 liter

€ 7 per ophaalbeurt voor container 360 liter

Retributie gebruik hakselaar

€ 25,00 voor het eerste kwartier en alle volgende kwartieren € 10,00

Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten

€ 0,05/bladzijde vanaf 20 kopieënRetributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie

€ 25,00/aanvraag

Retributie bij de omgevingsvergunningsaanvragen

Het invoeren in het omgevingsloket van analoge aanvragen voor een omgevingsvergunning via het vereenvoudigd loket voor bouwaanvragen waarvoor de medewerking van een architect niet verplicht is:

€ 50,00 / aanvraag

Retributie deelname activiteiten in het kader van de speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sport- en jeugddienst

Speelpleinwerking

Dagactiviteit: € 2,00 tot € 7,00 per dag

Daguitstappen: € 1,00 tot € 20,00 per dag

Meerdaagse activiteit : € 5,00 tot € 50

Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst :

Dagactiviteit: € 1,00 tot € 30,00

Meerdaagse activiteit: € 2,50 tot € 75

Retributie huisvuilzakken

Rol bruine huisvuilzakken 75 liter

Rol bruine huisvuilzakken 40 liter

Rol groene bedrijfsafvalzakken

Rol pmd zakken

€ 20,00

€ 12,00

€ 20,00

€ 5,00

       

3. Financiën: vaststellen gemeentelijke dotatie boekjaar 2018 aan de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke.

De gemeenteraad keurt eenparig, op basis van het financieringsprotocol goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 27/12/2012, de dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het dienstjaar 2018 ten bedrage van 507.072,00 euro als volgt goed:   Vast gedeelte: € 220.260,00

Variabel gedeelte: € 286.812,00

4. OCMW: aanpassing meerjarenplan 5/2014-2020 – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig het aangepast meerjarenplan 5/2014-2020 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn goed.

5. OCMW: wijziging budget 2017 – kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2017 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

6. OCMW: budget 2018 – kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig akte van het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2018.

7. Gemeente: aanpassing meerjarenplan 6/2014-2020 – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig het aangepast meerjarenplan 6/2014-2020 in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) vast.

8. Gemeente: budget 2018 – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig het budget voor het dienstjaar 2018, bestaande uit de beleidsnota (o.a. de doelstellingennota, de lijst met nominatief toegekende subsidies,…) en de financiële nota, vast.

9. Verkeer: aanvullende verkeersverordening inzake toegangsverbod via de verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de Blauwe Torenstraat – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig de aanvullende verkeersverordening goed waarbij:

  • alle verkeer verboden wordt vanuit de Blankenbergse Steenweg via de verbindingsweg naar de Blauwe Torenstraat uitgezonderd voor fietsers;

    De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord M2 “uitgezonderd fietsers”.

  • het verkeer langs de verbindingsweg via de Blauwe Torenstraat richting Blankenbergse Steenweg verboden wordt uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en fietsers.

    De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen” en het onderbord M2 “Uitgezonderd Fietsers”.

  • langs de verbindingsweg een tractorsluis wordt voorzien. Dit wordt in beide richtingen aangeduid met het gevaarbord A51 en onderborden gevaar op x aantal meter “tractorsluis”.

10. Aanpassing reglement onderwijscheques en onderwijspremies.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de aanpassing van het artikel 4 van het reglement onderwijscheques en onderwijspremies.

11. Aanpassing reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de aanpassing van het artikel 8 van het reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen.

12. Vorming Eerstelijnszone Oostkust (De Haan, Blankenberge, Zuienkerke, Knokke-Heist en Damme) en goedkeuring formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om deel te nemen aan de Eerstelijnszone Oostkust (De Haan, Blankenberge, Zuienkerke, Knokke-Heist en Damme) en keurt de formele engagementsverklaring bij de aanvraag goed.

13. Verlenen van een éénmalige subsidie aan vzw Rode Kruis Hotel voor de aanleg van een nieuwe recreatieve fietsverbinding op het domein Polderwind – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot toekenning van een éénmalige subsidie aan de vzw Rode Kruis Hotel voor de aanleg van een nieuwe recreatieve fietsverbinding op het domein Polderwind ten bedrage van € 50.000,-.