Openbare zitting

1. Verslag van de vorige vergadering van 28/12/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 28/12/2017 goed.

2. Intergemeentelijke aanpak participatie in windenergieprojecten.

De gemeenteraad beslist eenparig om akkoord te gaan om voor nieuwe windenergie-projecten op ons grondgebied te voorzien in een rechtstreekse participatie van minimaal 35% (van burgers en lokale overheid) met een minimum van 1 windturbine, via coöperaties welke de ICA-principes respecteren en lid zijn van REScoop. Dit om lokale natuurlijke rijkdom voor iedereen toegankelijk te maken, en draagvlak bij de bevolking te creëren.

De gemeenteraad beslist eenparig principieel akkoord te gaan om in een volgende stap intergemeentelijk een locatiebepaling uit te voeren van zones waar op termijn windturbines kunnen komen en zones waar geen windturbines kunnen komen. Om tot voldoende gedragenheid bij de burgers te komen, zal dit via een participatief proces gebeuren.

3. Tariefreglement van de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen – aanpassing.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het aangepast tariefreglement.

4. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het bestek en de vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers.

De nodige kredieten, geraamd op 20.400,- euro, werden voorzien in het budget 2018.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

5. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen +7,5 ton in de Nieuwe Steenweg.

De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed waarbij een snelheidsbeperking tot 30 km/uur voor voertuigen van + 7,5 ton wordt ingevoerd in de bebouwde kom langs de Nieuwe Steenweg.

Deze reglementering begint en eindigt op de Nieuwe Steenweg ter hoogte van de agglomeratieborden zijnde de afbakening van de bebouwde kom.

Het begin van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. de verkeersborden C43 (30km/u.) met onderbord “7.5 t.”.

Herhaling van deze reglementering telkens na elk kruispunt.

Het einde van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. de verkeersborden C45 (30km/u.) met onderbord “7.5 t.”.

6. Verkeer: aanvullen reglement op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van een zone 30 in de Doelhofstraat.

De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed waarbij voor het kasseigedeelte een zone 30 ingevoerd wordt.

Deze reglementering begint in de Doelhofstraat ter hoogte van de huisnrs. 5 & 64.

Het begin van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. het zonaal verkeersbord F4a (30 km./u.)

Herhaling van deze reglementering telkens na elke kruispunt.

Deze reglementering eindigt in de Doelhofstraat ter hoogte van de huisnrs. 57 & 18/20.

Het einde van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. het zonaal verkeersbord F4b (30 km./u.).

7. Verkeer: intrekking aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 30/06/2005 houdende de invoering van zone 30 – schoolomgeving.

De gemeenteraad beslist eenparig het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 30/06/2005 houdende de invoering van zone 30 – schoolomgeving in de Doelhofstraat op te heffen.