Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 29/03/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 29/03/2018 goed.

2. Decreet lokaal bestuur: overgangsregeling met betrekking tot gewestelijke ontvangers.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om gebruik te maken van de overgangsregeling waarbij de gemeente de taak van financieel directeur laat uitvoeren door een gewestelijk ontvanger.

3. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 24/05/2018 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de agendapunten van de Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale van 24/05/2018 en draagt de vertegenwoordiger van de gemeente op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

4. Verkeer: ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake opheffing middenstrook op weggedeelte van de Blankenbergse Steenweg (N371) – advies.

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan het ontwerp van ministerieel besluit
houdende het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de opheffing van de middenstrook op een weggedeelte van de Blankenbergse Steenweg (N371).

5. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen +7,5 ton in de Nieuwe Steenweg – intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d. 25/01/2018.

Ingevolge het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken tot afkeuring van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25/01/2018, beslist de gemeenteraad eenparig de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25/01/2018 waarbij een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer werd goedgekeurd inzake de invoering van een snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen van + 7,5 ton in de bebouwde kom langs de Nieuwe Steenweg, in te trekken.
i.o.

De Secretaris                                                                                    De Voorzitter