Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 26/04/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 26/04/2018 goed.

2. Imewo: goedkeuring van agendapunten, verzoek tot verschuiven einddatum, verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering d.d. 18/06/2018.

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 18 juni 2018.

De gemeenteraad beslist eenparig een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*); een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Imewo te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*); zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht­houdende vereniging Imewo;

(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur;

De gemeenteraad draagt eenparig de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergade­ring van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 18 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) op, zijn/haar stem­gedrag af te stemmen op de beslissingen ge­no­men in de gemeente­­raad van heden.

3. Zefier: goedkeuren van de agendapunten en bepalen van het mandaat van de volmachthouder voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Zefier op 28/06/2018 en aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018.

Mevrouw Annie Dumon, raadslid, wonende Weimanstraat 52 te 8377 Zuienkerke, wordt eenparig aangeduid als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de cvba Zefier en dit tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad; de heer Wim Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te Zuienkerke, word eenparig aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager.

4. Farys: goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering van TMVW ov d.d. 22/06/2018 en aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW ov van 22 juni 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

De heer Quintens Geert, raadslid, wonende Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke, wordt eenparig aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen en dit tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.

De heer Wim Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te Zuienkerke, wordt eenparig aangeduid als plaatsvervanger en dit tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.

5. Farys: goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering TMVS dv d.d. 20/06/2018 en aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger.

De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 20 juni 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor
het onderzoek van de agendapunten.

De heer Quintens Geert, raadslid, wonende Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke, wordt eenparig aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen en dit tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.

De heer Wim Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te Zuienkerke, wordt eenparig aangeduid als plaatsvervanger en dit tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.

6. IMWV: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdrager voor de Algemene Jaarvergadering d.d. 19/06/2018.

De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering IMWV van 19 juni 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten en geeft aan de vertegenwoordiger van de gemeente opdracht het standpunt van de gemeente op de Algemene Jaarvergadering IMWV van 19/06/2018 te vertolken.

7. IVBO: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 20/06/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO op 20/06/2018 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

De vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IVBO op 20/06/2018 op te dragen alle besluiten te treffen in opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen het nodige te doen, conform de beslissing van de gemeenteraad.

8. Verlenen van advies voor de jaaractieplannen 2018 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de jaaractieplannen 2018 die betrekking hebben op Risicobeheersing, Operaties – Vorming, Training en Opleiding, Uitrusting en Bedrijfsvoering van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

9. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het schilderen van het ontmoetingscentrum de Notelaar.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor het schilderen van de buitenmuur, binnenmuren en plafonds van het ontmoetingscentrum de Notelaar, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De nodige kredieten voor het schilderen van de buitenmuur, binnenmuren en plafonds van het ontmoetingscentrum de Notelaar, geraamd op 13.000,- euro, werden voorzien in het budget onder 2018/GBB-CBS/0709-01/2210000/BESTUUR/CBS/IE-42 en 2018/GBB-CBS/0119-01/2210000/BESTUUR/CBS/IE-42.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

10. Aankoop van twee halteaccommodaties bij De Lijn.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor de aankoop van twee schuilhuisjes type AV, zijnde de vandalismebestendige versie van schuilhuisjes type A met volkern achterwand en polycarbonaat voor- en zijwanden, dienstig voor de haltes Oude Molenweg en Bommelstraat, voor een totaalbedrag van 14.084,40 euro inclusief btw, waarvan het gemeentelijk aandeel 3.521,10 euro inclusief btw bedraagt.

11. Principiële goedkeuring van de overeenkomsten m.b.t de realisatie van een recreatieve fietsverbinding doorheen het domein Polderwind.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn principiële goedkeuring aan de voorgestelde overeenkomsten van publieke erfdienstbaarheid en kosteloze overdracht van gronden aan de gemeente en geeft de Afdeling Vastgoedtransacties opdracht tot het opmaken en verlijden van de desbetreffende aktes.