Openbare zitting

1.    Verslag van de vergadering van 31/05/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 31/05/2018 goed.


2.    Decreet Lokaal Bestuur :

-       kennisname aanstelling algemeen directeur van rechtswege

-       kennisname aanstellingsbesluit directeur sociaal beleid bij het OCMW

De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris Franky Goethals die daarmee instemt, als algemeen directeur en dit met ingang van 22/06/2018.

De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege

De gemeenteraad neemt kennis van het aanstellingsbesluit van de OCMW-secretaris Inez Goderis als directeur sociaal beleid bij het OCMW met ingang van 22/06/2018.

De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB.

Tot en met 31 december 2023 wordt de OCMW-secretaris Inez geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd tot 1 april 2026 met opname van de OCMW-secretaris.

3.    Aanpassing personeelsformatie – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan volgende aanpassing aan de personeelsformatie :

-          3 VTE technisch beambten niveau E1- E3 – onderhoud, groen, wegen, gebouwen worden ingeschaald in niveau D1 – D3 technische assistenten

(E-niveaus zijn uitdovende functies).

-          1,5 VTE technische beambten niveau E1-E3 – poetsdienst worden ingeschaald in niveau D1-D3 technische assistenten (E-niveaus zijn uitdovende functies)

-          het ambt van secretaris wordt gewijzigd naar algemeen directeur.

4.    Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente – OCMW.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het gezamenlijk organogram gemeente – OCMW en dit gelet op art. 161 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij gesteld wordt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dienen vast te stellen en een aanpassing van het organogram noodzakelijk is gelet op de nieuwe functie van algemeen directeur en een nieuwe passende functie op A-niveau voor de niet-aangestelde functiehouder en de wijzigingen van de functies van niveau E naar niveau D.

 5.    OCMW : goedkeuren jaarrekening dienstjaar 2017.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2017 van het OCMW.

 
6.    Gemeentelijke Basisschool : vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad stelt eenparig de facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2017-2018 vast op :

- maandag 1 oktober 2018

- vrijdag 1 februari 2019

 
7.    Gemeentelijke Basisschool : aanvraag uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om de gemeentelijke basisschool te ondersteunen met 5 uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2018-2019.

 
8.    Scholengemeenschap de Oostkant : protocol lerarenplatform – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot de toetreding tot het lerarenplatform van de scholengemeenschap de Oostkant en keurt eenparig het protocol hiervan goed.


9.    Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de uitbreiding- en renovatiewerken in de gemeentelijke basisschool.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot uitvoering van de uitbreiding- en renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool, keurt eenparig het bestek hiervan goed en stelt voorwaarden en wijze van gunnen vast.

De kostprijs voor uitvoering van de werken wordt geraamd op 576.230,50 euro (BTW inclusief).

De gunning zal geschieden via openbare procedure.

Het aanbestedingsdossier wordt overgemaakt aan AGION voor het bekomen van een subsidie.

 
10.  Principiële goedkeuring om de voormalige pastorie van Zuienkerke ter beschikking te stellen voor een kinderopvangdienst.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn principiële goedkeuring om de voormalige pastorie te Zuienkerke te herbestemmen voor kinderopvang en hiervoor een overeenkomst af te sluiten met Felies vzw met het oog op het indienen van een aanvraagdossier bij Kind & Gezin.

 11.  Principiële goedkeuring voor het aangaan van een interlokale vereniging met de stad Brugge voor de organisatie van deeltijds kunstonderwijs.

De gemeenteraad verleent zijn principiële goedkeuring voor het aangaan van een interlokale vereniging met de stad Brugge voor de organisatie van deeltijds kunstonderwijs met ingang van 01/09/2018 onder voorbehoud van goedkeuring door het ministerie.

 
12.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie – WVI.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie – WVI, waarbij een aanstelling van een renovatiebegeleider (energiecoach) voor particulieren wordt voorzien in het kader van het Burgemeestersconvenant binnen het domein “Renovatie-woningen” in samenwerking met de WVI en de gemeenten Ingelmuster, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostrozebeke en Zuienkerke, goed.