Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 29/08/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 29/08/2018 goed.

2. OCMW: wijziging budget 2018 – kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

3. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke: aanpassing gemeentelijke dotatie dienstjaar 2018 ingevolge begrotingswijziging nr. 1.

De gemeenteraad keurt eenparig, op basis van het financieringsprotocol goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 27/12/2012, de gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het dienstjaar 2018 als volgt goed:

Vast gedeelte: € 220.260,00
Variabel gedeelte: € 260.608,00

4. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Zuienkerke in de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2019.

De gemeenteraad stelt eenparig het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in het gemeentebudget 2019 vast op budgetsleutel 2019/6494001/0410 van het exploitatiebudget ten bedrage van 103.913,00 euro.

5. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het uitvoeren van binnenschilderwerken in de voormalige pastorie te Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het uitvoeren van binnenschilderwerken in de voormalige pastorie te Zuienkerke, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.
De raming der werken bedraagt 17.000,- euro inclusief 21% btw.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

6. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst in het kader van de realisatie van het masterplan in de dorpskern te Nieuwmunster.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst en bijlagen tussen de gemeente Zuienkerke en de eigenaars van de desbetreffende percelen in het kader van de realisatie van het masterplan in de dorpskern te Nieuwmunster.