Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 27/09/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 27/09/2018 goed.

2. Financiën: aanpassing meerjarenplan 7/2014-2020 – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig het aangepast meerjarenplan 7/2014-2020 in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) vast.

3. Financiën: gemeente budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2018 – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2018, bestaande uit de wettelijke rapporten en toelichting, vast.

4. Onderwijs: goedkeuring rekening 2017-2018 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt eenparig de rekening 2017-2018 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het beheerscomité d.d. 25/09/2018, goed.

5. Onderwijs: goedkeuring begroting 2018-2019 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt eenparig het budget 2018-2019 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het beheerscomité d.d. 25/09/2018, goed.

6. Onderwijs: afsluiten convenant voor vervangingen van korte afwezigheden van leerkrachten van de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad keurt eenparig het convenant voor vervangingen van korte afwezigheden van leerkrachten van de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het schooljaar 2018-2019 goed.

7. Imewo: goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering d.d. 13/12/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 13 december 2018, goed.

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 13 december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 25/10/2018.

In de gemeenteraad van 31/10/2013 werd de heer Wim Cools, schepen, aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente en dit voor alle algemene vergaderingen tot en met 31/12/2018. Mevr. Annie Dumon, raadslid, werd aangesteld als plaatsvervangend

vertegenwoordiger.

8. IMWV: goedkeuring van statutenwijziging.

De gemeenteraad keurt eenparig de voorgestelde statutenwijziging van IMWV, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, goed.

De gemeenteraad geeft eenparig opdracht aan de vertegenwoordiger deze wijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.

9. Goedkeuring ontwerp huurovereenkomst voor de woning dienstig als kinderopvang.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerp huurovereenkomst voor de woning gelegen te Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 41, dienstig als kinderopvang, waarbij de maandelijkse huurprijs vastgesteld wordt op 250 euro.

10. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – afbakening parkeerplaats in de Kerkhofstraat te Houtave voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed waarbij in de Kerkhofstraat te Houtave (t.h.v. de hoek Kerkhofstraat/Pastoriestraat aan de kant van de kerkomheining) een parkeerplaats afgebakend wordt voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Volgende maatregel wordt ingevoerd:

  • het parkeren is toegelaten.

  • het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VIId.

11. Steun aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië via het Fonds van de Burgemeester – kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 15/10/2018 waarbij een bijdrage van 250,00 euro vanuit “Het Fonds van de Burgemeester” als steun voor de actie ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië wordt gestort.