Back to Top
 

Leerplicht en toelatingsvoorwaarden:

Kleuteronderwijs:

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum
dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar
school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.:

  

- de eerste schooldag na de zomervakantie    
- de eerste schooldag na de herfstvakantie
- de eerste schooldag na de kerstvakantie    
- de eerste schooldag van februari
- de eerste schooldag na de krokusvakantie    
- de eerste schooldag na de paasvakantie
- de eerste schooldag na het Hemelvaartsweekend
 

Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf worden voor 1 januari van het schooljaar is er een leerplicht van minimaal 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. 


Lager onderwijs:

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september
van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt.
Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk
onderwijs volgt.
Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.

 
Afwijkingen:

Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen.
Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) hebben ingewonnen.
Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.
Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB noodzakelijk. Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- bevolkingsregister.


Schoolveranderen
:

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken.